regulamin sklepu


REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

Kwiaciarnia Bławatek Anna Sztraube, ul. Stanisławowska 71, 54-611 Wrocław

Kwiaciarnia Internetowa Bławatek znajdująca się pod adresem internetowym www.kwiaciarniablawatek.pl  prowadzona jest przez firmę Annę Sztraube z siedzibą przy: ul. Stanisławowskiej 71, 54-611 Wrocław, identyfikującą się numerami NIP 8942866844 Regon 020303618

Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem działalności Kwiaciarni Internetowej Kwiaciarnia Bławatek Anna Sztraube jest sprzedaż kwiatów.
2. Terenem działalności Kwiaciarni Bławatek Anna Sztraube jest Polska.
3. Dostawy kwiatów realizowane są wyłącznie na terenie miasta Wrocław i pobliskich miejscowości graniczących z Wrocławiem przez firmę Kwiaciarnia Bławatek Anna Sztraube
4. Zamawiający ponosi, prócz ceny kwiatów, dodatkową opłatę za doręczenie.
5. Dostawy poza granice miasta Wrocław będą zrealizowane jedynie po wcześniejszym telefonicznym kontakcie Zamawiającego z pracownikiem Kwiaciarnia Bławatek Anna Sztraube pod numerem telefonu 71/374 21 88 i akceptacji miejsca dostawy przez pracownika firmy Kwiaciarnia Bławatek Anna Sztraube oraz mogą się wiązać z dodatkową opłatą za doręczenie, uzgodnioną indywidualnie z Zamawiającym.
6. Wszystkie treści i materiały znajdujące się na stronie kwiaciarni internetowej www.kwiaciarniablawatek.pl  należą do Kwiaciarnia Bławatek Anna Sztraube lub zostały przekazane przez Partnerów Kwiaciarni Bławatek Anna Sztraube i objęte są ochroną zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
7. Wszystkie ceny produktów w serwisie  www.kwiaciarniablawatek.pl  zawierają podatek VAT i obowiązują w chwili składania zamówienia.
8. Opisy produktów i ceny podane na stronie Kwiaciarni Internetowej www.kwiaciarniablawatek.pl  stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71. kodeksu cywilnego).
9. Klientem Kwiaciarni Internetowej www.blawatek.com.pl może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
10. Klient może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, za pośrednictwem strony internetowej www.kwiaciarniablawatek.pl . Doręczenia kwiatów w święta i niedziele mogą być realizowane tylko wtedy, kiedy zamówienie zostanie złożone z dwudniowym wyprzedzeniem.

Składanie zamówienia

1. Kwiaciarnia Bławatek Anna Sztraube przyjmuje zamówienia na realizację usługi poprzez stronę internetową  www.kwiaciarniablawatek.pl 

2. Klient składa zamówienie, wskazując produkt, który zamierza nabyć, określając ilość danego towaru, a następnie dodaje go do koszyka. Po wybraniu produktu i określeniu jego ilości, Klient podaje swoje dane oraz dane kontaktowe osoby odbierającej przesyłkę (kwiaty), a następnie potwierdza złożenie zamówienia przyciskiem „Zamawiam i płacę” oraz dokonuje płatności.

3. Zamówienie powinno wskazywać osobę, do której należy dostarczyć kwiaty (Odbiorca), adres i sugerowany czas tej dostawy oraz dostarczane kwiaty.

UWAGA: W związku z pandemią koronawirusa, odbiorca kwiatów nie może być zarażony koronawirusem, nie może przebywać na kwarantannie oraz nie może być objęty nadzorem epidemiologicznym.

4. Po złożeniu zamówienia, Kwiaciarnia Bławatek Anna Sztraube przesyła na podany przez klienta adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia, które jest oświadczeniem Kwiaciarnia Bławatek Anna Sztraube o przyjęciu zamówienia.
5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy Klientem, a Kwiaciarnia Bławatek Anna Sztraube z chwilą otrzymania przez Kwiaciarnia Bławatek Anna Sztraube potwierdzenia prawidłowej płatności za złożone zamówienie.
6. Złożenie i opłacenie zamówienia jest zgłoszeniem przez Klienta w stosunku do Kwiaciarnia Bławatek Anna Sztraube oferty zawarcia umowy sprzedaży.
7. Zamówienie uznaje się za obowiązujące od momentu dokonania przez Zamawiającego poprawnej płatności przy wykorzystaniu jednej z akceptowanych form płatności.
8. Klient jest odpowiedzialny za podanie prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Kwiaciarnia Bławatek Anna Sztraube ponosi odpowiedzialność za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zamówienia z przyczyn leżących po stronie Kwiaciarnia Bławatek Anna Sztraube.
9. Zmiany do zamówienia można zgłaszać telefonicznie pod numerem +48 71 / 374 21 88 lub przez e-mail pod adresem: sklep@kwiaciarniablawatek.pl . Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmian w adresie dostawy, zmian terminu realizacji oraz odbiorcy.
10. Kwiaciarnia Bławatek Anna Sztraube realizuje wszystkie zamówienia Klientów złożone zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
11. Wybrane produkty mogą być objęte promocją. Warunki i zasady korzystania z promocji mogą różnić się od warunków zawartych w niniejszym regulaminie. Wiążące wówczas dla danego zamówienia pozostają warunki promocji. Promocje, upusty i rabaty nie łączą się. Wszelkie akcje promocyjne nie mają wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie danej zmiany.

Zasady doręczenia

1. Kwiaciarnia Bławatek Anna Sztraube zapewnia dostawę (doręczenie) kwiatów w następujących terminach: w przypadku złożenia zamówienia w dzień roboczy  (rozumiany w niniejszym regulaminie jako dzień niebędący niedzielą ani innym dniem uznanym ustawowo za wolny od pracy) tj od poniedziałku do piątku do godziny 14.00 – doręczenie może nastąpić tego samego dnia do godziny 20.00. Zamówienia składane po godzinie 14.00 będą realizowane najwcześniej następnego dnia roboczego. W przypadku złożenia zamówienia przypadającego na realizację w sobotę lub w niedzielę, zamówienie należy złożyć do piątku do godziny 14.00. W Święta będące dniem wolnym od pracy Kwiaciarnia Bławatek nie realizuje doręczania kwiatów. 

2. Przesyłki do szpitali, hoteli, firm, banków doręczane są do recepcji lub sekretariatu.
3. Kwiaciarnia Bławatek Anna Sztraube może skontaktować się telefonicznie z Odbiorcą celem potwierdzenia terminu i adresu dostawy, chyba że Zamawiający nie wyrazi zgody na kontakt Kwiaciarni z Odbiorcą w treści zamówienia. Kwiaciarnia kontaktując się z Odbiorcą ma obowiązek utrzymać tajemnicę co jest produktem dostawy. Informuje Odbiorcę tylko, że ma przesyłkę.
4. W następujących dniach: 21 stycznia (Dzień Babci), 14 lutego (Walentynki), 8 marca (Dzień Kobiet), 26 maja (Dzień Matki) Kwiaciarnia nie gwarantuje dostawy kwiatowej przesyłki o godzinie doręczenia wskazanej przez Klienta, przy czym Klient jest informowany o tym jeszcze przed dokonaniem zamówienia.
5. Dostawa Produktów innych niż kosze delikatesowe lub kwiatowa przesyłka w dzień następny po złożeniu Zamówienia (przy czym dostawy odbywają się od poniedziałku do piątku) – pod warunkiem złożenia i opłacenia Zamówienia do godziny 12:00 od poniedziałku do czwartku.

UWAGA: W związku z pandemią koronawirusa, Kwiaciarnia Bławatek Anna Sztraube zastrzega sobie możliwość kontaktu telefonicznego z odbiorcą w celu potwierdzenia, że odbiorca nie jest osobą zarażoną koronawirusem, objętą kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym.


6. W przypadku gdy nie uda się nawiązać kontaktu z Odbiorcą bądź Zamawiający nie wyraził wcześniej zgody na kontakt z Odbiorcą, dostawca skontaktuje się z Zamawiającym.
7. Jeżeli w wyznaczonym przez Zamawiającego czasie dostarczenia przesyłki Odbiorcy nie będzie pod wskazanym adresem, adres jest nieprawidłowy, odbiorca odmówi odbioru przesyłki lub z powodu innych przyczyn, niezależnych od Kwiaciarnia Bławatek Anna Sztraube , przesyłka wróci do siedziby firmy, wówczas Kwiaciarnia Bławatek Anna Sztraube nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie zamówienia.
8. W przypadku poniesienia przez Kwiaciarnia Bławatek Anna Sztraube kosztów związanych z realizacją zamówienia, które nie może zostać zrealizowane z powodu nieprawidłowości danych przekazanych przez Klienta, zlecenie zostanie uznane za zrealizowane. Ponowna próba realizacji tego zlecenia będzie wymagać dodatkowej opłaty. W przypadku braku wymaganej dodatkowej opłaty w czasie umożliwiającym zachowanie terminu zlecenia i/lub braku możliwości kontaktu z Klientem, Kwiaciarnia Bławatek Anna Sztraube nie jest zobowiązana do ponownej próby realizacji zamówienia.
9. Zmiany w miejscu lub sugerowanym czasie dostawy można zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu: +48 71 / 374 21 88, lub mailowo: sklep@kwiaciarniablawatek.pl  nie później jednak niż 4 godziny przed dotąd sugerowanym terminem doręczenia.
10. Przyjęcie dostarczonych kwiatów odbiorca potwierdza własnoręcznym podpisem na potwierdzeniu doręczenia.

UWAGA: W związku z pandemią koronawirusa, odbiorca kwiatów nie ma obowiązku pisemnego potwierdzenia odbioru.


11. Kwiaciarnia Bławatek Anna Sztraube gwarantuje świeżość kwiatów ciętych w chwili realizacji zlecania.
12. Kwiaciarnia Bławatek Anna Sztraube przy wykonywanym zleceniu odpowiada za nie do wysokości wartości zamówienia.
13. Kwiaciarnia Bławatek Anna Sztraube zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w zamówieniu zgodnie z polityką zastępowania produktu.
14. Kwiaciarnia Bławatek Anna Sztraube zastrzega sobie prawo dołączania materiałów reklamowych swoich partnerów do doręczanych bukietów.

Reklamacje

1. Kwiaciarnia Bławatek Anna Sztraube odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży produktu zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 poz. 121 z późn. zm) oraz przepisami zmieniającymi na mocy art. 44 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
2. Reklamację może składać wyłącznie osoba zamawiająca produkt. Warunkiem koniecznym, aby Kwiaciarnia Bławatek Anna Sztraube rozpatrzyła reklamację, jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów lub przesłanie zdjęcia wraz z opisem reklamacji, albo ustalenie z Kwiaciarnią Bławatek Anna Sztraube terminu oględzin reklamowanego towaru do tygodnia po doręczeniu kwiatów Odbiorcy.
3. Reklamacja może być złożona telefonicznie lub mailem albo osobiście w siedzibie firmy.
+48 71 / 374 21 88 lub przez e-mail pod adresem: sklep@kwiaciarniablawatek.pl , z siedzibą przy: ul. Stanisławowskiej 71, 54-611 we Wrocławiu.
4. Reklamacja dotycząca kwiatów rozpatrywana jest w ciągu 1 dnia roboczego od daty jej złożenia dla przesyłek doręczanych na terenie Polski. Jeżeli rozwiązanie reklamacji wymaga dłuższego czasu, te terminy mogą ulec wydłużeniu do 14 dni.
5. Po zgłoszeniu reklamacji Kwiaciarnia Bławatek Anna Sztraube wyjaśni ją i zaproponuje możliwe rozwiązanie.
6. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ograniczają uprawnień Klienta przysługujących mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W każdym przypadku nadrzędne zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana, zwrot zapłaty nastąpi w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Kwiaciarnię Bławatek Anna Sztraube, tym samym trybem, jakim Klient dokonał płatności. Możliwość zmiany czy rezygnacji jest każdorazowo potwierdzana przez Kwiaciarnia Bławatek Anna Sztraube . Zwracana kwota będzie pomniejszona o koszty poniesione w związku z realizacją umowy.
2. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od daty wydania produktu lub 14 (czternastu) dni od daty otrzymania informacji o prawie do odstąpienia od umowy, w zależności od tego, który z tych terminów upływa później.
3. Odstąpienie może zostać zrealizowane poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres:  Kwiaciarnia Bławatek Anna Sztraube, ul. Stanisławowska 71, 54-611 Wrocław . Dla zachowania terminu decyduje data wysłania oświadczenia do Kwiaciarnia Bławatek Anna Sztraube przed upływem terminu wskazanego w poprzednim akapicie. W oświadczeniu należy precyzyjnie określić umowę, której odstąpienie dotyczy.
4. Na Produkty będące przesyłkami kwiatowymi Sprzedawca udziela gwarancji świeżości na okres 3 dni pod warunkiem ich należytej pielęgnacji. W przypadku składania reklamacji na podstawie gwarancji, Klient jest zobowiązany do poinformowania Sprzedawcy o wadzie Produktu w terminie 3 dni od daty jej doręczenia. Zaleca się dostarczenie przez Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej dokumentacji fotograficznej reklamowanej kwiatowej przesyłki. +48 71 / 374 21 88 lub przez e-mail pod adresem: sklep@kwiaciarniablawatek.pl ,
5. Z zastrzeżeniem ust. 8, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, podlega zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu), tj. w okresie liczonym od dnia wydania Klientowi produktu nie może dojść do:
•  mechanicznego uszkodzenia produktu (w szczególności: obicie, pęknięcie, złamanie, zalanie itp.).
• wystąpienia braku jakiegokolwiek z elementów produktu, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności produktu z umową w rozumieniu przepisów zmieniających art. 5561 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 poz. 121) na mocy art. 44 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
• obniżenia wartości produktu w wyniku działań poza granicami zarządu zgodnie z art. 34 ust. 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
6. Klient jest zobowiązany dokonać zwrotu towaru w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
7. Zwracany przez Klienta produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli jest to możliwe, produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie.
8. Koszt opakowania i odesłania produktu (koszty bezpośredniego zwrotu produktu) ponosi Klient zgodnie z przepisami art. 34 ust. 2 Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku świadczeń usług, jeżeli Kwiaciarnia Bławatek Anna Sztraube nie wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta i spełniono obowiązek poinformowania konsumenta o utracie prawa do odstąpienia od umowy po spełnieniu świadczenia oraz w przypadku świadczeń, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz niefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta, dla zaspokojenia jego indywidualnych potrzeb lub ściśle związanych z jego osobą (produkty na specjalne zamówienie klienta), a także w przypadku świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub które mają krótki termin przydatności do użycia, stosownie do przepisów art. 38 pkt 1, 3, 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
10. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi po terminie spełnienia świadczenia, w przypadku, gdy usługa została wykonana przez Kwiaciarnia Bławatek Anna Sztraube terminowo i zgodnie z życzeniem Klienta, stosownie do art. 38 pkt 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

Płatności


1. Płatności za usługi Kwiaciarni Bławatek Anna Sztraube dokonywane przez Internet obsługiwane są przez serwis Przelewy24.
2. Serwis Przelewy24 udostępnia różnorodne metody wykonywania płatności, przyjmuje płatności Klientów, potwierdza sprzedawcy zrealizowanie płatności i przekazuje te płatności na konto sprzedawcy.
3. Serwis Przelewy24 jest własnością firmy DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. (61)847-52-64, fax: (61)847-08-38, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. DialCom24 Sp. z o.o. działa jako Agent Płatniczy PayPro SA – Krajowej Instytucji Płatniczej wpisanej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014.
4. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
5. Pełny regulamin płatności znajduje się na stronie operatora płatności pod adresem:
http://www.przelewy24.pl/regulamin.htm

Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla realizacji zakupów w Kwiaciarnia Bławatek Anna Sztraube : www.blawatek.com.pl  jest prawo polskie, a językiem stosowanym w tym zakresie jest język polski.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
3. Faktura Vat jest wystawiana dla każdego zamówienia, jednakże będzie dostarczona klientowi na jego życzenie.
4. Kwiaciarnia Bławatek Anna Sztraube, właściciel serwisu internetowego www.blawatek.com.pl zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w celu realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami). Szczegółowe zasady określa Polityka Prywatności.
5. Zakupy oraz realizacja zamówienia w Kwiaciarnia Bławatek Anna Sztraube odbywają się zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.nr 144, poz.1204 z późn. zm).
6. Kwiaciarnia Bławatek Anna Sztraube zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiana Regulaminu wywołuje skutki na przyszłość, w stosunku do nowych zamówień.
7. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
8. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Kwiaciarnia Bławatek Anna Sztraube www.blawatek.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
9. Kwiaciarnia Internetowa Kwiaciarnia Bławatek Anna Sztraube ponosi odpowiedzialność, w zakresie swojej infrastruktury technicznej, za wysyłanie wiadomości pocztowych na adres email wskazany przez Klienta.
10. Minimalne wymagania techniczne dla współpracy z systemem teleinformatycznym Kwiaciarnia Bławatek Anna Sztraube są następujące: przeglądarka: Internet Explorer 7 i wyżej, Firefox 7 i wyżej, Chrome 8 i wyżej, Opera 10 i wyżej, Safari 5 i wyżej. Do poprawnego działania muszą być włączone ciasteczka (cookies) w przeglądarce i Javascript.
11. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta, w tym zamieszczanie na stronie internetowej Kwiaciarnia Bławatek Anna Sztraube treści o charakterze bezprawnym. Kwiaciarnia Bławatek Anna Sztraube zastrzega sobie prawo do usunięcia takich treści.
12. Klient składając zamówienie akceptuje jednocześnie Regulamin oraz Politykę Prywatności.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10 lutego 2021 roku www.kwiaciarniablawatek.pl